شنبه 28 آذر 1394
0
دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

سرفصل دوره

ضرورت تدوین و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی
 • محدودیت منابع انرژی
 • هزینه‌های مصرف انرژی و صدمات زیست محیطی
 • پیاده‌سازی راهکارهای مربوطه

چارچوب سیستم مدیریت انرژی

 • وجوه مختلف مدیریت
 • نگرش سیستمی در مدیریت
 • تشکیل کمیته انرژی
 • مدیریت تقاضای انرژی
 • راهکارهای نمونه در بخش‌های مختلف
 • بیانیه سیاست انرژی

فرایند برنامه‌ریزی در سیستم مدیریت انرژی

 • تعیین اهداف کلان
 • کمی نمودن اهداف
 • شناسایی شرایط موجود
 • تعریف و تعیین شاخص شدت انرژی مبنا و شدت انرژی واقعی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات مصرف‌کننده انرژی
 • ممیزی مصرف انرژی
 • پایش مصرف انرژی
 • تعیین میزان انحراف شدت انرژی واقعی
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی

مطالعه موردی استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایع مختلف

 • کمیته انرژی
 • بیانیه سیاست انرژی
 • اهداف
 • سازماندهی

روانشناسی رفتار مصرف‌کنندگان

 • باور، نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان
 • نحوه شکل‌گیری نگرش‌ها
 • تغییر در نگرش‌ها
 • نقش آموزش و آگاه‌سازی

روش‌های کاربردی کاهش هزینه‌های انرژی

 • راهکارهای مدیریتی
 • راهکارهای فنی
 • خرید حامل‌های انرژی و آب
 • سرمایش و تهویه مطبوع
 • روشنایی و تجهیزات الکتریکی

کلیات مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی
 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی
 • فهرست فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

کلیات مدیریت مصرف انرژی در صنایع

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی
 • شاخص‌های مقایسه تطبیقی در صنایع
 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

روش‌های تامین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی

 • روش‌های تامین مالی
 • معرفی و بررسی وضعیت شرکت‌های خدمات انرژی

مروری بر نرم‌افزار‌های بهینه‌سازی انرژی

مخاطبین دوره

مدیران انرژی – اعضایکمیته های مدیریت انرژی – پرسنل واحدهای مختلف یوتیلیتی– پرسنل واحد طراحی مهندسی وتعمیرات مکانیکی – کارشناسان، دانشجویان و تکنسین های فنی مرتبط