شنبه 06 ارديبهشت 1393
0
دوره مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

 

 

 

دوره مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

 

سرفصل دوره
  • آشنایی اولیه با مباحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و دامنه کاربرد
  • آشنایی با تعاریف و اصطلاحات
  • بررسی گروه بندی ساختمان ها
  • معرفیعوامل ویژه اصلی و فرعی
  • محاسبه ضریب انتقال حرارت ساختمان ها و مقایسه باضرایب مرجع
  • مقایسه روش های کارکردی و تجویزی
  • روش تعیین گروهاینرسی حرارتی و شاخص خورشیدی ساختمان
  • معرفی و آموزش چک لیستساختمان
  • بررسی یک نمونه ساختمان

مخاطبین دوره

  • مهندسین و پیمانکاران ساختمانی, دانشجویان و دانش آموختگان رشته های انرژی, عمران و معماری