تجهیزات آلارم دهنده در سیستم اعلام حریق خودکار

 
تجهیزات آلارم دهنده در سیستم اعلام حریق خودکار چه به صورت شنیداری و چه به صورت دیداری باید بهنگام قطع مدار و یا هرگونه اتصال کوتاه فعال گردند.
 

تجهیزات آلارم دهنده در سیستم اعلام حریق خودکار
 

آشکار سازهای حریق می‌بایست در محدودة شکل شکل ذیل نصب شوند.

     تجهیزات آلارم دهنده در سیستم اعلام حریق خودکار

Heat deterctor

 

 

 

 

 

 

 

 

smoke detector

   

تعداد بازدید: 887