نکات بارز و مهم در سیستم های اطفاء حریق

STAND PIPE & HOSE SYSTEM

1- اجرای شبکه آب تحت فشار آتش نشانی (تر و خشک) مطابق با طراحی

2- مشخصات پمپ نصب شده و محل استقرار آن اصولی باشد .

3- پمپاژ آب باید بصورت خودکار باشد .

4- در هر طبقه یک جعبه آتش نشانی طبق مقررات اجرا شده باشد .

5- ارتفاع نصب جعبه های آتش نشانی تا کف تمام شده 120 CM  حداکثر اجرا گردد .

6- استفاده از هوزریل ها و جعبه های هیدرانت به راحتی میسر باشد .

7- لوله ها باید از نوع بدون درز و جوشی انتخاب گردند .

8- طول شلنگ در هر صورت باید آخرین زوایای بنا را پوشش دهد .

9- میزان آبدهی و فشار شبکه طبق محاسبات مناسب باشد .

10- مخزن ذخیره آب آتش نشانی با مصالح مقاوم ساخته شود .

11- محل نصب مخزن و خود مخزن کاملا ایزوله و عایق باشد .

12- قطر لوله آبگیری و آبدهی مخزن ذخیره مناسب باشد .

13- قبل از اتصال پمپ به مخزن صافی بین مسیر باید نصب گردد .

14- مخزن باید فلوتر داشته باشد .

15- درصورت نصب مخزن و پمپ ها در پشت بام ، سیستم برق گیر در بنا باید نصب شود .

16- سیستم خشک در بنا اجرا گردد .

17- قطر انشعابات لوله خشک در طبقات بصورت اصولی نصب شود .

18- تجهیزات و کوپلینگ های لوله خشک با اتصالات آتش نشانی هماهنگ باشد .

19- لوله سیامی در بیرون از مجموعه ساختمان و در ارتفاع مناسب از کف تمام شده  80 CM  اجرا گردد .

تعداد بازدید: 1221