فایل ها و مطالب مفید :

 

راهنمای طراحی و نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق و انواع

 

انوع سیستم های اعلام حریق

 

انواع کاشفهای خودکار حریق

 

تجهیزات هشدار دهنده اعلام حریق

 

در سیستم های علام حریق نوع آدرس پذیری و نوع متعارف یک zon

 

تجهیزات آلارم دهنده در سیستم اعلام حریق خودکار

 

درباره Sprinkler

 

اصول احتراق و اساس اطفاء حریق

 

اصول و روند طراحی شبکه های اسپرینکلر

 

انشعاب ها و سیستم اسپرینکلر

 

طبقه بندی محل های تصرف با توجه به خطر حریق

 

تعیین مقدار آب مورد نیاز شبکه های اسپرینکلر

 

جانمائی و فاصله بین اسپرینکرها

 

شکل و ترکیب شبکه لوله کشی اسپرینکلرها

 

استفاده از روش محاسبات هیدرولیکی جهت تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر

 

NFPA – 14   Stand Pipe & Hose Systems

 

نکات بارز و مهم در سیستم های اطفاء حریق

 

استانداردهای مرتبط با مبحث مهندسی حریق (NFPA)

 

انواع مواد خاموش کننده حریق - کف آتش نشانی

 

پودر آتش نشانی - ترکیبات هالوژنه

 

سیستمهای حفاظت از حریق

 

سیستم اطفاء حریق دستی

 

سیستمهای اطفاء حریق خودکار

 

تقسیم‌بندی سیستمهای CO2 بر مبنای فشارو تقسیم‌بندی آن از نظر عملکرد

 

عملکرد سیستمهای اطفاء حریق خودکارCO2 و آزمایشات مربوط به آن

 

تعیین مقدار گاز CO2 برای سیستمهای اطفاء خودکار (Total Floading System)

 

دستورالعمل های آتش نشانی

 

انواع مواد خاموش کننده حریق

 

پودر آتش نشانی _ ترکیبات هالوژنه

 

 

 

تعداد بازدید: 81