تأمین فشار در سیستم های اسپرینکلر

وقتی از مخزن در سیستم اطفاء حریق استفاده می شود، فشار مورد نیاز سیستم توسط پمپ، نیروی جاذبه زمین یا هوای فشرده (در مخازن تحت فشار) تأمین می گردد. پمپ های آتش نشانی در سیستم های اسپرینکلر، شبکه شیلنگهای آتش نشانی، سیستم های مه پاش (Water Mist) و سیستم های فوم کاربرد دارند.

به استثناء جوکی پمپ ها (Jockey Pumps) سایر پمپ های مورد استفاده در سیستم های اطفاء (Fire Pumps) باید فهرست شده (Listed) باشند. (جوکی پمپ، جهت جبران افت فشارهای کوچک در سیستم نصب می شود تا از روشن شدن پمپ های اصلی جلوگیری کند)

در این بخش توضیحاتی در خصوص پمپ های آتش نشانی ارائه می شود،اما پیش از آن جهت آشنایی بیشتر با عملکرد پمپ ها ،فشارمکش ، فشار دهش و فشار خالص پمپ را تعریف می کنیم.

فشار مکش (Suction Pressure)  :

فشار آب در لحظه ورود به پمپ است که باید مقداری مثبت باشد (یعنی بیش از فشار اتمسفر). در صورت منفی بودن این مقدار، عملکرد پمپ مختل شده و ممکن است لوله مکنده پمپ دچار له شدگی و تغییر شکل شود.

فشار دهش (Discharge Pressure) :

فشار آب در لحظه خروج از پمپ است.باید توجه داشت فشار کار تجهیزات نصب شده بعد از پمپ از فشار دهش بیشتر باشد.

فشار خالص (Net Pressure) :

فشار تولید شده توسط پمپ است که برابر با اختلاف فشار مکش و فشاردهش می باشد. پمپ ها فشار خالص معینی را تولید می کنند و مستقل از فشار آب ورودی به پمپ هستند، بعنوان مثال فرض کنید فشار خالص پمپی 45 psi  در جریان 500 gpm  باشد، اگر فشار مکش 20 psi باشد، فشار دهش 65 psi و اگر فشار مکش 100 psi باشد، فشار دهش 145 psi خواهد شد.(البته در جریان 500 gpm)

PN = PD - PS          

PN  : فشار خالص

PD : فشار دهش

PS : فشار مکش

فشار تولید شده توسط پمپ ها با سرعت گردش پمپ متناسب است،هرچه سرعت گردش پمپ بالاتر باشد ،مقدار آب بیشتری را با فشار بالاتر پمپ می کند.فرمول های زیر روابط بین فشار ،جریان و سرعت پمپ را بیان می کنند :

N2 : سرعت گردش پمپ در حالت ثانویه

N1 : سرعت گردش پمپ در حالت اولیه

Q2 : جریان گذرنده از پمپ در سرعت گردش ثانویه   Q2=Q1 (N2/N1)

Q1 : جریان گذرنده از پمپ در سرعت گردش اولیه  PN2=PN1 |(N2/N1)   

PN2 : فشار خالص تولید شده توسط پمپ در سرعت گردش ثانویه

PN1 : فشار خالص تولید شده توسط پمپ در سرعت گردش اولیه

منبع: کتاب طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

تعداد بازدید: 1896
3.5/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی