تعیین مقدار گاز CO2 برای سیستم‌های اطفاء خودکار

Total Floading System

 

حداقل وزن CO2 لازم

ضربیت حجمی وزن CO2 برای واحد حجم kg/m2

حجم فضا/ m2

___

15/1

تا 4 متر مکعب

78/4 کیلوگرم

07/1

از 4-14

5/1 کیلوگرم

1

از 15-45

4/41 کیلوگرم

9/0

از 46-128

5/102 کیلوگرم

8/0

از 129-1420

994 کیلوگرم

7/0

از 1420 به بالا

 

تعیین مقدار گاز CO2 برای سیستم های اطفاء خودکار

تعداد بازدید: 357
4.5/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد