جانمائی و فاصله بین اسپرینکلرها

جانمایی نادرست اسپرینکلرها، نه تنها باعث کاهش قابلیت اطفاء حریق خواهد شد بلکه مشکلات متعددی را نیز بوجود خواهد آورد.

نکات بارز در تعیین محل دقیق اسپرینکلرها عبارتند از:

 • حتی المکان اسپرینکلرها را باید در مجاورت سقف نصب نمود.
 • هرچقدر فاصله اسپرینکلر از زمین بیشتر باشد، قطرات آب به کمک نیروی جاذبه سریع تر به منشاء حریق می رسند.
 • نصب اسپرینکلر در نزدیکی سقف، خطر آسیب و صدمات فیزیکی را نیز کاهش می دهد.

ملاحظاتی که باید در تعیین محل نصب اسپرینکلرها درنظر گرفته شوند عبارتند از:

1- نوع سازه سقف.

2- نوع اسپرینکلر انتخاب شده شامل :

 • بالازن ، پایین زن ، جانبی زن
 • اسپری کننده ، ESFR ، Large drop
 • مسکونی یا با پوشش گسترده Exten.Cov.

3- کمترین و بیشترین فاصله مجاز نصب اسپرینکلرها.

4- محل قرار گرفتن دیوارها و جداکننده های اتاق ها.

5- مکان از نقطه نظر خطر حریق.

6- موانع موجود در مسیر حرکت حرارت ناشی از حریق و آب تخلیه شده از اسپرینکلرها.

7- دوری و یا نزدیکی به محل های حرارتی.

فاصله بین اسپرینکلرهای بالازن و پایین زن

 • کمترین فاصله نصب بین اسپرینکلرها 6 فوت است.
 • بیشترین فاصله نصب اسپرینکلرها در مکانهای با خطر پایین و معمولی برابر با 15 فوت است.
 • بیشترین فاصله نصب اسپرینکلرها در مکانهای پرخطر 12 فوت است.
 • فاصله بین اسپرینکلرها بر روی هر شاخه را با حرف S و فاصله بین شاخه ها را با حرف L نشان می دهند.
 • در شرائطی که شیب سقف بیش از ده درصد باشد، اسپرینکلرها باید به گونه ای نصب شوند که دفلکتور آنها موازی با یال سقف باشد.
 • فاصله اولین اسپرینکلر از دیوار، معادل نصف فاصله مجاز ( 12 و یا 15 فوت ) است.
 • کمترین فاصله مجاز اسپرینکلرها از دیوار برابر 4 اینچ می باشد.
 • اگر زاویه بین دیوارها قائم نباشد، محل نصب اسپرینکلر در دیوارهای جانبی 7.5 فوت و از کنج 11.5 فوت خواهد بود.
 • در اتاقهای کوچک می توان فاصله اسپرینکلر تا یکی از دیوارهای اتاق حدود 9 فوت در نظر گرفت.

مساحت تحت پوشش اسپرینکلرها

بیشترین سطح پوشش هر اسپرینکلر

روش محاسبه سیستم

سازه سقف

محیط

168 فوت مربع

هر دو روش

قابل اشتعال و مسدودکننده

کم خطر

130 فوت مربع

هر دو روش

هر نوع

خطر معمولی

100 فوت مربع

هیدرولیکی

هر نوع

پرخطر

100 فوت مربع

هیدرولیکی

هر نوع

انبارش کالا با ارتفاع بیش از 12 فوت

فاصله دفلکتور اسپرینکلرها از سقف

 • اسپرینکلرها باید در نزدیکترین فاصله به سقف نصب شوند.
 • برای سقف های با سازه غیر مسدود کننده، کمترین فاصله از سقف 1 اینچ و بیشترین فاصله 12 اینچ است.
 • برای سقف های با سازه مسدود کننده در اکثر موارد اسپرینکلرها باید در فاصله بین 1 تا 6 اینچ زیر اعضاء سازه نصب گردند البته به شرطی که فاصله از سقف بیش از 22 اینچ نشود.
 • در سقف های شیبدار ، دفلکتور اسپرینکلرها باید به موازات یال سقف نصب شوند.
 • محل نصب بالاترین اسپرینکلر باید در محدوده 3 فوتی از بالاترین نقطه سقف باشد.

حساسیت دمایی اسپرینکلرها

در اغلب موارد در سیستم ها از اسپرینکلرهایی با کلاسهای دمایی معمولی استفاده می شود به استثناء موارد زیر:

الف – در محیطی پر خطر.

ب – در نزدیک منابع حرارتی.

ج – در مناطقی که دمای متوسط محیط زیاد است.

جدول انتخاب میزان حساسیت دمایی اسپرینکلرها

بیشترین دمای نزدیک به سقف

میزان دمای اسپرینکلر

38 C°

57 ~ 77

66 C°

79 ~ 107

107 C°

121 ~ 149

149 C°

163 ~ 191

191 C°

204 ~ 246

تعداد بازدید: 7843
4.4/5 (5 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی