تعریف حادثه:

از نظر لغوی حادثه به معنای رویداد، واقعه ویا پیشامد نوشته شده وبیشتر منظور، عمل ویا اتفاق ناخوشایند وخارج از نظم می باشد که ممکن است خسارات مالی ویا جانی در بر داشته باشد.
بنا برعقیده برخی، حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده وناگهانی که بدون مداخله خود شخص و براثریک نیروی خارجی به وجود می آید ویا به عبارت دیگر آنچه انسان را از مسیر زندگی طبیعی منحرف سازد وبرای او ایجاد ناراحتی های جسمی وروانی و خسارات مالی نماید،حادثه نامیده می شود.  حادثه عبارتست از رویدادی که بطور تصادفی و بنا به عللی ناشناخته و غیرقابل پیشگیری رخ می دهد.  حادثه واقعه ای غیر منتظره یا پیش بینی نشده که می تواند در تمام موقعیتهای زندگی رخ دهد.  

حادثه عبارتست از رویدادی کنترل نشده، غیرعمدی و پیش بینی نشده که بدون برنامه قبلی رخ میدهد و سبب وقوع صدمه یا آسیب می شود.

جامعترین تعریف حادثه:

واقعه برنامه ریزی نشده وبعضا صدمه آفرین یا خسارت رسان که انجام، پیشرفت یا ادامه طبیعی فعالیت یا کار را مختل می سازد وهمواره در اثر یک عمل یا کار یا کار ناایمن، شرایط ناایمن ویا ترکیبی از آن دو به وقوع می پیوندد.

حادثه ناشی از کار:

حادثه ناشی از کار عبارتست از رویدادی غیر منتظره که در هنگام کار روی می دهد و جریان عادی کار را متوقف می سازد. حادثه ممکن است دارای پیامدهای جسمی و روانی برای کارکنان و خسارات اقتصادی برای سازمان باشد.
دریک مفهوم وسیع حوادث ناشی از کار کلیه حوادثی را که در ضمن کار و نیز در حین رفت و آمد به محل کار به وقوع می پیوندد در برمی گیرد و برای اینکه حادثه ناشی از کار تلقی شود باید هم در حین انجام وظیفه رخ دهد و هم به سبب انجام وظیفه رخ دهد.

سازمان تأمین اجتماعی حادثه حین انجام وظیفه را در یکی از حالات زیر می داند:

الف: در کارگاه یا مؤسسات وابسته و محوطه آن مشغول خدمت باشد.
ب: بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام وظیفه باشد. این مأموریت باید در ارتباط با کارگاه و وظایف قانونی وی و مقررات و عرف کار منطبق باشد.
ج: حوادثی که هنگام رفت وآمد از منزل به کارگاه و بالعکس رخ می دهد مشروط بر آنکه در اوقات متعارف کار رخ دهد.
د: حوادثی که در اوقات مراجعه به درمانگاه رخ می دهد مشروط بر آنکه مبدأ حرکت کارگاه بوده و در زمان و مسیر متعارف رخ دهد.
ه: حوادث مربوط به نجات سایرین و مساعدت به آنان که درارتباط با کارگاه رخ می دهد. برای احراز اینکه حادثه به سبب انجام وظیفه رخ می دهد، باید بین حادثه و انجام وظیفه رابطه وجود
داشته باشد.

در یک طبقه بندی حوادث به دو بخش تقسیم می شوند:

-1 حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان، زلزله وعوامل جوی
-2 حوادث غیر طبیعی مانند آتش سوزی، تصادف، انفجار، بمباران، حوادث گوناگون صنعتی وبیماریهای ناشی از کار

طبقه بندی حوادث :

حوادث اتفاق افتاده در محیطهای کاری به چهار گروه تقسیم می شوند:

 حوادث جزئی یعنی حوادثی که طی آنها یک یا چند نفر به طورسطحی زخمی می شوند، شامل حوادثی است که منجر به زخمهای جزئی مانند بریدگی ها،رگ به رگ شدن ویا شکستگی استخوانهای کوچک مانند شکستگی انگشتان دست وپا ویا ضربه های جزئی پشت وکمر می شوند.
 حوادث جدی یا حوادثی که شخص مصدوم تحت بیهوشی قرار می گیرد ویا شکستگی استخوان در بر دارد.در این گونه حوادث قربانی دچار شکستگی استخوانهای عمده بدن، ضربه ای عمده به جمجمه ویا صدمات نسبتا بزرگ به اعضای دیگر بدن می شود ودر اثرآنها مدت قابل ملاحظه ای را از محل کار خود غایب باشد.
حوادث مرگبار:یعنی حوادثی که در آنها بیش از پنج نفر کشته یابه طور جدی زخمی می شوند.
شبه حادثه: مواقعی است که اتفاقاتی رخ می دهند که بالقوه خطرناکند ولی در آنها کسی صدمه نمی بیند.به عنوان مثال، ریزش سقف در جلوی یک کارگر معدن شبه حادثه یک رویداد برنامه ریزی نشده که همه شرایط بروز حادثه را داشته ولی بر اثر خوش شانسی (ونه طراحی) بدون زیان پایان گرفته است. معمولا آمارشبه حوادث را نگهداری نمی کنند،علت آن است که در آنها کسی مجروح نمی شود ومعمولا گزارشی هم درباره آنها نمی نویسند ولی بدون شک تعداد آنها با تعداد کل حوادثی که در محیط کار اتفاق می افتد ارتباط مستقیم دارد.از آنجا که در این گونه وقایع، کارگران فقط به دلیل خوش شانسی مصدوم نمی شوند،لذا در مورد اینگونه وقایع، دقیقا باید همان بررسی ها وتحلیل هایی انجام گیرد که در مورد حوادث انجام می شود. در این وقایع باید دلیل اصلی آنها ریشه یابی شود واز تکرار آنها جلوگیری به عمل آید زیرا در مرتبه بعدی شاید کسی مجروح شود ویا جانش را از دست بدهد.

انواع حادثه

حوادثی که مستقیماً سبب آسیب دیدگی شود در کنفرانس جهانی 1962 بشرح زیر احصاء شده است:

  •  سقوط اشخاص
  •   سقوط اشیاء
  •  راه یافتن و تصادم یا اشیاء
  • گیرکردن و قرارگرفتن بین اشیاء
  •  کارهای سنگین و تلاش بیش از حد
  •  برخورد یا ارتباط با حوادث غیر متعارف
  •  گرفتگی برق
  •  برخورد یا ارتباط با مواد یا پرتوهای زیان آور
  •  سایر انواع حوادث
تعداد بازدید: 792
2.0/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی