سیستم های اطفاء حریق خودکار

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر آب

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر کف

شبکه اطفاء حریق خودکار بر مبنای پودر خشک

شبکه اطفاء حریق خودکار بر مبنای پودر تر

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر گاز CO2

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر گاز غیر مخرب لایه ازون

شبکه اطفاء حریق خودکار مه پاش

 

محاسبات مربوط به طراحی سیستم اطفاء حریق خودکار مبتنی بر کف

LOW EXPANSION

1) تعیین مشخصات و موقعیت مخزن حاوی سوخت

2) طبقه‌بندی خطر آتش‌سوزی با توجه به مادة قابل اشتعال درون مخزن

3) موقعیت قرارگیری مخزن

4) تعیین مساحت محوطة قابل احتراق (سطح دهانة مخزن)

5) تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیائی مادة قابل احتراق

6) مشخص کردن نحوة پاشش کف و تعیین نوع کف ساز با دبی و فشار تخلیه

7) مشخص نمودن سایر اجزاء سیستم و موقعیت قرارگیری آنها

8)  انتخاب مادة کف با توجه به مشخصات مادة قابل احتراق

9) محاسبه دبی محلول کف مورد نیاز که نهایتاً بین کف سازها باید تقسیم شود.

10) محاسبه دبی کف ساخته شده توسط کف ساز با در نظر گرفتن غلظت %3 یا %6

11) محاسبه دبی آب مورد نیاز (کسر دبی مایع کف از دبی کل محلول کف)

12) تعیین مدت زمان تخلیة کف- طبق11 NFPA، مدت زمان تخلیه برای مادة بنزین 55 دقیقه است.

13) محاسبه حجم کلی مایع کف بر حسب گالن

14) محاسبة حجم کلی آب مورد نیاز جهت اطفاء

15) ملاحظات طراحی (قطر لوله، شیرآلات، مشخصات پمپ با محاسبات هیدرولیکی مربوطه

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر گاز CO2

ô CO2 گازیست بی‌رنگ، بی‌بو و عایق الکتریسته و سبکتر از هوا

    کاربرد CO2 در عملیات اطفاء حریق

الف- حریقهای ناشی از تجهیزات الکتریکی

ب- مایعات قابل اشتعال

ج- بصورت خودکـار در سیستمهـای ترانسفورمرهـا، کلیدهـای روغنی، تجهیزات شکنندة جریـان، موتورهـای الکتریکی تجهیزات الکترونیک و ابزار دقیق، ژنراتورها، اسکیدهای گازوئیل و موتورهای با سوخت مایع

     CO2 در موارد زیر کاربرد ندارد:

الف- احتراق گاز SO2

ب- مواد تولید کننده اکسیژن نظیر نیترات سلولز

ج- احتراق فلزات قابل اشتعال نظیر پطاسیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، منیزیم

د- احتراق هیدرید فلزات

تعداد بازدید: 296
3.5/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد