سیستم های اطفاء حریق خودکار

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر آب.

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر کف.

شبکه اطفاء حریق خودکار بر مبنای پودر خشک.

شبکه اطفاء حریق خودکار بر مبنای پودر تر.

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر گاز CO2

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر گاز غیر مخرب لایه ازون.

شبکه اطفاء حریق خودکار مه پاش.

محاسبات مربوط به طراحی سیستم اطفاء حریق خودکار مبتنی بر کف

LOW EXPANSION

1) تعیین مشخصات و موقعیت مخزن حاوی سوخت.

2) طبقه‌بندی خطر آتش‌سوزی با توجه به ماده قابل اشتعال درون مخزن.

3) موقعیت قرارگیری مخزن.

4) تعیین مساحت محوطه قابل احتراق (سطح دهانه مخزن).

5) تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیائی ماده قابل احتراق.

6) مشخص کردن نحوه پاشش کف و تعیین نوع کف ساز با دبی و فشار تخلیه.

7) مشخص نمودن سایر اجزاء سیستم و موقعیت قرارگیری آنها.

8)  انتخاب ماده کف با توجه به مشخصات ماده قابل احتراق.

9) محاسبه دبی محلول کف مورد نیاز که نهایتاً بین کف سازها باید تقسیم شود.

10) محاسبه دبی کف ساخته شده توسط کف ساز با در نظر گرفتن غلظت %3 یا %6

11) محاسبه دبی آب مورد نیاز (کسر دبی مایع کف از دبی کل محلول کف).

12) تعیین مدت زمان تخلیة کف- طبق11 NFPA، مدت زمان تخلیه برای ماده بنزین 55 دقیقه است.

13) محاسبه حجم کلی مایع کف بر حسب گالن.

14) محاسبه حجم کلی آب مورد نیاز جهت اطفاء.

15) ملاحظات طراحی (قطر لوله، شیرآلات، مشخصات پمپ با محاسبات هیدرولیکی مربوطه).

شبکه اطفاء حریق خودکار مبتنی بر گاز CO2

CO2 گازیست بی‌رنگ، بی‌بو و عایق الکتریسته و سبکتر از هوا.

    کاربرد CO2 در عملیات اطفاء حریق:

الف- حریقهای ناشی از تجهیزات الکتریکی.

ب- مایعات قابل اشتعال.

ج- بصورت خودکـار در سیستمهـای ترانسفورمرهـا، کلیدهـای روغنی، تجهیزات شکنندة جریـان، موتورهـای الکتریکی تجهیزات الکترونیک و ابزار دقیق، ژنراتورها، اسکیدهای گازوئیل و موتورهای با سوخت مایع.

     CO2 در موارد زیر کاربرد ندارد:

الف- احتراق گاز SO2

ب- مواد تولید کننده اکسیژن نظیر نیترات سلولز.

ج- احتراق فلزات قابل اشتعال نظیر پطاسیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، منیزیم.

د- احتراق هیدرید فلزات.

تعداد بازدید: 1293
4.4/5 (5 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی