سیستم های حفاظت از حریق

سیستم هایی که در مبارزه با آتش‌سوزی نقش داشته و مانع از گسترش حریق و سپس حفاظت از آن میگردند شامل دو دسته بزرگ می‌باشند:

سیستم اطفاء حریق دستی: روش دستی برای کنترل حریق در لحظات اولیه و حریقهـای کوچک بسیـار مطلوب است. حریقهای متوسط را نیز میتوان با روش دستی اطفاء نمود.

سیستم اطفـاء حریـق خودکـار: روش خودکـار جهت کنترل حریق نه تنهـا در لحظـات اولیـه و حریقهای کوچک و متوسط بلکه حریقهـای گسترده و غیر قابـل دسترس را نیـز می‌توان بـا روش خودکـار اطفـاء نمود.

 

سیستم اطفاء حریق دستی

در روش دستی اطفاء حریق پس از جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد نقشة محل تصرف، محاسبه بار حریق و تشخیص نوع حریق، بهترین مادة اطفاء کننده را برای هر محل انتخاب مینمایند.

حریقهای دسته A                           خاموش کننده آب

حریقهای دسته F, C, B, A         خاموش کنندة پودر و گاز

حریقهای دسته F, E, C, B          خاموش کنندة گاز CO2، هالن و چایگزین آن

حریقهای دسته C, B                       خاموش کننده کف

 

اطفاء حریق دستی بر مبنای آب

استفـاده از خاموش کنندههـای دستی آب (سیلندرها): با توجه به نحوة عملکرد فقط برای حریق های محدود

     کارآیی دارند.

استفاده از شبکة ثابت اطفاء حریق بر مبنای آب که شامل:

مخزن ذخیره آب

ایستگاه پمپاژ آب

شبکه لوله‌کشی

جعبه‌های آتش‌نشانی- هوزریل

تعداد بازدید: 458
3.5/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد