سیستم های علام حریق نوع آدرس پذیری و نوع متعارف یک zone

•  در سیستم اعلام حریق نوع آدرس‌پذیر، مدار آشکار ساز حریق باید به گونه‌ای طراحی گردد که به ازاء هر بیست قطعه یک جدا کننده اتصال کوتاه پیش‌بینی گردد.

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

•  در سیستم اعلام حریق نوع متعارف یک Zone میتواند چندین قسمت مختلف را تحت پوشش خود درآورد مشروط بر اینکه مجموع مساحت قسمتهای یک Zone بیش از 400 متر مربع نباشد.

سیستم اعلام حریق متعارف
تعداد بازدید: 583
3.0/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد