شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی

دستورالعمل کاربرد

انجام خدمات کنترل رعایت دستورالعمل های حفاظت ایمنی و بهداشتی در کارگاه در حد تذکر به پیمانکار می باشد.

خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

 • بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه
 • بررسی و تأیید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران
 • بررسی سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط
 • ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح های دیگری که دارای ارتباط و تاثیر متقابل با طرح هستند.
 • برنامه ریزی جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح تشکیل این جلسات به صورت منظم، رسیدگی به مسائل و موانع اجرایی کار، ثبت و صورت جلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها 
 • بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه حل و پیگیری برای رفع آنها
 • تأیید صلاحیت پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء
 • تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات
 • کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارگاه های حساس مانند جوشکاری
 • کنترل رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران
 • کنترل حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران
 • بازبینی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای کار و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تأمین آنها
 • پیگیری جمع آوری تأسیسات و ساختمان های موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه
 • تهیه و تنظیم شناسنامه طرح شامل... رویداد های ویژه دوره ساخت مانند سیل های استثنایی

 

تعداد بازدید: 1265
3.0/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی