شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی

دستورالعمل کاربرد

انجام خدمات کنترل رعایت دستورالعمل های حفاظت ایمنی و بهداشتی در کارگاه در حد تذکر به پیمانکار می باشد.

خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

2-4- بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه

3-4- بررسی و تأیید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران

4-4- بررسی سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط

5-4- ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح های دیگری که دارای ارتباط و تاثیر متقابل با طرح هستند.

6-4- برنامه ریزی جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح تشکیل این جلسات به صورت منظم، رسیدگی به مسائل و موانع اجرایی کار، ثبت و صورت جلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها.

7-4- بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه حل و پیگیری برای رفع آنها

8-4- تأیید صلاحیت پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء

9-4- تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات

10-4- کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارگاه های حساس مانند جوشکاری

11-4- کنترل رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران

12-4- کنترل حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران

13-4- بازبینی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای کار و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تأمین آنها

20-4- پیگیری جمع آوری تأسیسات و ساختمان های موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه

22-4- تهیه و تنظیم شناسنامه طرح شامل... رویداد های ویژه دوره ساخت مانند سیل های استثنایی

 

تعداد بازدید: 178
/5 (0 رای)
لوازم استحفاظی فردیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شدآتش‌سوزی منزل مسکونی در خیابان گیشا مهار شد