شرایط و ایمنی سازمان آتش نشانی

ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی


-1 ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری
-1-1 جایگاه های سوخت از قبیل عرضه بنزین و گاز محل استقرا ر مخازن حداقل هفت متر فاصله از پلاک های
مجاور و معبر عمومی رعایت گردد و ابعاد پلاک جایگاه با توجه به این مورد در نظر گرفته شود.
-1-2 عدم احداث ساختمان ها با کاربری : سینما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماکن پرجمعیت از این قبیل در
مجاورت جایگاه های سوخت.
-1-3 پلاک های مجاور در جایگاه های سوخت تا ارتفاع دو طبقه روی پیلوت بلامانع و به ازای هر طبقه افزایش
ارتفاع نسبت به دو طبقه روی پیلوت بلامانع و به ازای هر طبقه افزایش ارتفاع نسبت به دوطبقه روی پیلوت عقب
نشینی سه متر در ضلع مجاورت جایگاه سوخت رعایت و یا دیوار مجاور جایگاه، بدون هیچگونه روزنه و داکت با جبهه      

باز بطرف جایگاه سوخت و تأمین ایستائی بر حسب تحمل فشار 7کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ( 7 اتمسفر فشار ناشی از
انفجار گاز مواد نفتی) در نظر گرفته شود
-

تعداد بازدید: 462
3.5/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد