فاصله مجاز نصب اتصالات از قسمت مکش پمپ

برای تعیین حداقل فاصله مجاز نصب زانویی یا سه راهی‌ها از قسمت مکش پمپ، به بررسی وضعیت‌های ممکن لوله کشی منبع تا پمپ می‌پردازیم.

بطور کلی چهار وضعیت متفاوت لوله کشی برای مسیر لوله مکش پمپ وجود دارد:

1) لوله بطور مستقیم و بدون هیچگونه زانویی و سه راهی به قسمت مکش وارد می شود.(شکل 1)

در این وضعیت، حداقل طول لوله افقی باید معادل با 10 برابر قطر لوله باشد.

لوله مکش بدون هیچ نوع اتصالات

شکل 1 - لوله مکش بدون هیچ نوع اتصالات

2) لوله عمودی با استفاده از زانویی به پمپ وارد می‌شود(شکل 2)

این حالت، بدلیل اینکه زانویی فقط باعث تغییر جهت در صفحه عمودی می‌شود، قابل قبول بوده و قطر زانویی و لوله قبل از آن تعیین می‌شود.

لوله بصورت عمودی و با استفاده از زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می شود

شکل 2-لوله بصورت عمودی و با استفاده از زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می‌شود.

3) لوله افقی با استفاده از زانویی به پمپ وارد می‌شود (شکل 3)

دراین حالت، بدلیل تغییر مسیر آب در صفحه افقی نمی‌توان زانویی را در فاصله‌ای کمتر از 10 برابر قطر لوله نصب کرد.

لوله بصورت افقی و با یک زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می شود

شکل 3-لوله بصورت افقی و با یک زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می‌شود.

4) لوله افقی پس از عبور از دو زانویی وارد پمپ می‌شود. (شکل 4)

در این وضعیت، باید زانویی دوم (دورتر به قسمت مکش) در فاصله‌ای قرار گیرد که مجموع طول لوله‌های عمودی و افقی بیشتر از 10 برابر قطر لوله مکش باشد.

لوله بصورت افقی و با دو زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می شود

شکل 4- لوله بصورت افقی و با دو زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می‌شود

در برخی موارد، سایز فلنج‌های متصل به قسمت مکش پمپ کوچکترازسایزمورد نظر NFPA است. بعنوان مثال قطر لوله مکش پیشنهادی NFPA برای پمپی به ظرفیت 1000 gpm برابر با 8 اینچ است، اما سایز فلنج پمپ‌های تولید شده، 6 اینچ می باشند، در اینصورت باید از کاهنده‌ها(Reducer) ، جهت تغییر سایز لوله مکش پمپ از "8 به "6 در سیستم استفاده نمود.

در لوله کشی دو نوع کاهنده رایج وجود دارد. (شکل 5)

1) کاهنده هم مرکز (Concentric Reducer) : تغییر سایز بطور مساوی حول عمود بر سطح مقطع صورت می گیرد. بدلیل وجود احتمال خطر جمع شدن هوا در قسمت بالایی این نوع کاهنده و بروز مشکلاتی در عملکرد پمپ، استفاده از این نوع کاهنده، مجاز نمی‌باشد.

2) کاهنده مختلف المرکز (Eccentric Reducer): تغییر سایز فقط از یک سمت انجام می‌شود.

خطر جمع شدن هوا در این نوع کاهنده وجود نداشته و قابل نصب در قسمت مکش پمپ می‌باشد.

کاهنده هم مرکز

شکل 5

منبع: کتاب طراحی و محاسبات سیستم‌های اطفاء حریق اسپرینکلر

تعداد بازدید: 2857
3.5/5 (4 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی