منابع آب در سیستم‌های اسپرینکلر

تاٌمین آب با جریان و فشار کافی در مدت زمان مشخص یکی از مهمترین مسائل در طراحی سیستم های اسپرینکلر است.بدون منبع آب مناسب،مجهزترین و آموزش دیده ترین آتش نشانان یا بهترین و دقیقترین سیستم های اسپرینکلر نیز نمی توانند حریق را کنترل کنند.

در ابتدا سه کمیتی را تعریف می کنیم که کاربرد زیادی در این مبحث دارند.

1)‌جریا‌ن :

مقدار آبی که از سطح مقطعی خاص در زمانی مشخص عبور می کند،جریان یا دبی نامیده می شود،بدلیل ارتباط مفهومی این پارامتر با مقدار (Quantity) ،با حرف Q  نمایش داده می شود.واحد جریان در سیستم انگلیسی،گالن بر دقیقه یا فوت مکعب بر دقیقه و در سیستم متریک،لیتر بر دقیقه،لیتر بر ثانیه یا متر مکعب بر دقیقه است.

2)‌فشار :

انرژی ذخیره شده در آب است که باعث حرکت آن درون شبکه لوله کشی می شود.فشار و جریان با یکد‌یگر متناسبند و افزایش فشار موجب افزایش دبی (جریان) خواهد شد.واحد فشار در سیستم انگلیسی psf  یا psi و در سیستم متریک بار یا پاسکال است.

3)‌مدت زمان :

فشار و جریان آب باید برای مدت زمانی مشخص تاٌمین شود تا بتوان حریق را کنترل یا اطفاء نمود ،این مدت زمان متناسب با وضعیت و شرایط ساختمان از 7 تا 120 دقیقه متغیر است.


منبع: کتاب طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

تعداد بازدید: 361
4.0/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد