منابع آب در سیستم‌های اسپرینکلر

تاٌمین آب با جریان و فشار کافی در مدت زمان مشخص یکی از مهمترین مسائل در طراحی سیستم های اسپرینکلر است. بدون منبع آب مناسب، مجهزترین و آموزش دیده ترین آتش نشانان یا بهترین و دقیق ترین سیستم های اسپرینکلر نیز نمی توانند حریق را کنترل کنند.

در ابتدا سه کمیتی را تعریف می کنیم که کاربرد زیادی در این مبحث دارند :

1) ‌جریا‌ن :

مقدار آبی که از سطح مقطعی خاص در زمانی مشخص عبورمی کند، جریان یا دبی نامیده می شود، بدلیل ارتباط مفهومی این پارامتر با مقدار(Quantity)، با حرف Q نمایش داده می شود. واحد جریان در سیستم انگلیسی، گالن بر دقیقه یا فوت مکعب بر دقیقه و در سیستم متریک، لیتر بر دقیقه، لیتر بر ثانیه یا متر مکعب بر دقیقه است.

2)‌ فشار :

انرژی ذخیره شده در آب است که باعث حرکت آن درون شبکه لوله کشی می شود. فشار و جریان با یکد‌یگر متناسبند و افزایش فشار موجب افزایش دبی (جریان) خواهد شد. واحد فشار در سیستم انگلیسی psf  یا psi و در سیستم متریک بار یا پاسکال است.

3) ‌مدت زمان :

فشار و جریان آب باید برای مدت زمانی مشخص تاٌمین شود تا بتوان حریق را کنترل یا اطفاء نمود، این مدت زمان متناسب با وضعیت و شرایط ساختمان از 7 تا 120 دقیقه متغیر است.

منبع: کتاب طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

تعداد بازدید: 1095
4.0/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی