نصب پمپ در سیستم های اسپرینکلر

از اواسط قرن بیستم میلادی، پمپ های "گریز از مرکز" یا سانتریفیوژ در سیستم های اطفاء حریق مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده از این تجهیزات به مرور زمان و بنا بر دلایل و اتفاقات زیر روز به روز بیشتر شد :

  •  تقاضا برای نصب سیستم های اسپرینکلر بطور روز افزون افزایش یافت.
  •  در سال 1990، NFPA حداقل فشار مورد نیاز کلاس I شبکه های آب شیلنگ های آتش نشانی از 65 psi به 100 psi  افزایش داد، در اغلب موارد شبکه های آب شهری قابلیت تاٌمین فشار آب 65 psi را داشتند اما تأمین فشار 100 psi نیازمند نصب پمپ می باشد.
  • افزایش بکارگیری اسپرینکلرهای ESFR که برای رسیدن به حداقل فشار کار مورد نیاز این نوع اسپرینکلر ها نصب پمپ بر روی سیستم ضروری است.
  • نصب سیستم های اسپرینکلر در ساختمان های دور از شهر که منابع آب شهری در آنجا وجود ندارند.

اما براستی وظیفه پمپ در سیستم آتش نشانی چیست ؟ پمپ ها فشار آب ورودی را مقدار مشخصی افزایش می دهد اما نمی تواند تغییری بر روی دبی ورودی بوجود آورند. بنابراین اگر پس از آزمایش های مربوط به اندازه گیری دبی و فشار آب شهری (نظیر آزمایش پیتو) مشخص شود که دبی شبکه آب شهر کمتر از دبی مورد نیاز سیستم است ،استفاده از پمپ به تنهایی کمکی نخواهد کرد(در این حالت باید از منابع کمکی مانند مخازن آب استفاده گردد)،اما اگر شبکه آب شهری حداقل دبی مورد نیاز سیستم را تأمین نماید می توان از پمپ برای بالا بردن فشار تا مقدار مورد نیاز سیستم استفاده نمود.

برای روشن شدن موضوع به نمودار(1) توجه کنید که در آن نتایج آنالیز منبع آب شهری نمایش داده شده است .این منبع فشاراستاتیکی 75 psi و فشار باقیمانده (Residual) برابر با 25 psi  را در دبی 800gpm تامین می کند. اگر منحنی را ادامه دهیم محور افقی را در نقطه 989 gpm قطع می نماید.

آنالیز نتایج آزمون پیتو بر روی آب شهر

نمودار 1-آنالیز نتایج آزمون پیتو بر روی آب شهر

اگر پمپی با نرخ 750 gpm و 60 psi را بر روی شبکه نصب کنیم،منحنی همانند نمودار (2) تغییر می کنند.یعنی در دبی 750gpm فشار به 90 psi (60 30=90) افزایش می یابد.

نصب پمپ با نرخ 60 psi,750 gpm

نمودار 2- نصب پمپ با نرخ 60 psi ,750 gpm

در این خصوص به دو نکته توجه کنید:

1) این پمپ در حالت بدون جریان یا gpm 0 حدود 65 psi  ،در دبی 750 gpm فشار 60 psi و در دبی 989 gpm حدود 55 psi ، فشار تولید می کند که این مسئله با توجه به منحنی پمپ ها قابل توجیه است، مطابق با منحنی پمپ ها هر چه دبی افزایش یابد، فشار خالص تولید شده توسط پمپ کاهش می یابد.

2) در نمودار2 ،منحنی تا دبی 989 gpm ادامه داده شد، چراکه منبع آب شهری نمی تواند دبی بیشتری را تأمین کند. اما در اغلب سیستم های آب شهری نباید فشار شبکه به کمتر از 20 psi افت پیدا کند به همین دلیل مطابق با نمودار (3) ، بیشترین دبی مجاز برابر با 837 gpm  خواهد بود.

بیشترین دبی مجاز پمپ

نمودار 3- بیشترین دبی مجاز پمپ

منبع: کتاب طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

تعداد بازدید: 1494
4.0/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی