ضوابط مربوط به آسانسور در سازمان آتش نشانی تهران

 

4-1-آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گردد.
4-2-چاه آسانسور تا روی فوندانسیون ساختمان امتداد یابد و یا در آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گردد.
4-2- چاه آسانسور تا روی فوندانسیون ساختمان امتداد یابد و یا در صورت قرار داشتن فضای آزاد زیر چاهک
آسانسور یک ستون زیر ضربه گیرهای چاهک با تأمین ایستائی پنج هزار نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.
4-3 -ابعاد مفید چاه آسانسور حداقل 150*150
4-4- در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسیسات قرار نگیرد.
4-5- در نظر گرفتن اطاق مستقل برای موتور خانه آسانسور دریچه 60*80  سانتی متر زیر کف موتورخانه روی دیوار جانبی با بازشو به بیرون
4-6- هر گونه باز شو دریچه به چاه اسانسور به جز اسانسور در ورودی به چاه و دریچه مورد بند 5-4 غیر مجاز است 
4-7- رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

 

تعداد بازدید: 1542
3.5/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی