پودر های استفاده شده در کپسول های آتش نشانی، در دو دسته بندی زیر قرار می گیرند:

- پودر های شیمیایی: بی کربنات سدیم ، بی کربنات پتاسیم، بی کربنات پتاسیم بر پایه اوره، کلرید پتاسیم، فسفات آمونیوم، مانکس 

- پودر های خشک: پودر های آتش نشانی خشک، پودر های غیر قابل اشتعالی هستند که بیشترین استفاده آن ها برای خاموش سازی مواد نفتی و روغن است. این پودر ها از نظر قیمت نسبت به پودر های شیمیایی ارزان تر است ولی از طرفی عملکرد پودر های شیمیایی بهتر است.

3.2/5 (5 رای)
صاعقه گیرکف آتش نشانیپیوند ها