استانداردهای مرتبط با مبحث مهندسی حریق (NFPA)

خاموش کننده‌های دستی  NFPA 10

خاموش کننده کف LOWEX   NFPA 11

سیستم اطفاء حریق دستی مبتنی بر گاز CO2   NFPA 12

سیستم اطفاء حریق مبتنی بر آب (اسپرینکلر)  NFPA 13

شبکه آب آتش‌نشانی – هوزریلها   NFPA 14

سیستم اسپری و پاشش آب NFPA 15

سیستم اطفاء حریق مبتنی بر آب و کف NFPA 16

انواع پمپ ها  NFPA 20

بازرسی، آزمایش و سرویس و نگهداری سیستمهای آبی  NFPA 25

مایعات قابل اشتعال NFPA 30

کد مخصوص سیستمهای سوخت خودروها (LNG)   NFPA 57

کد بین المللی الکتریکی  NFPA 70

سیستمهای اعلام حریق  NFPA 72

علائم ایمنی حریق  NFPA 170

سایر استانداردهای مرتبط با مبحث مهندسی حریق

انستیتو استاندارد ملی آمریکا  ANSI

استاندارد انجمن نفت آمریکا API 

استاندارد انجمن مهندسین مکانیک آمریکا  ASHRAE

استاندارد انجمن مکانیک آمریکا  ASME

استاندارد انجمن تست مواد آمریکا  ASTM

انستیتو استاندارد کشور انگلستان   BSI

سازمان استاندارد آلمان DIN

استاندارد کمیتة بین‌المللی الکترونیک IEC

سازمان بین‌المللی استاندارد ISO

استاندارد ایمنی و آتش‌نشانی کشور آمریکا NSF

4.8/5 (4 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification