استانداردهای مرتبط با مبحث مهندسی حریق (NFPA)

خاموش کننده‌های دستی   NFPA 10

خاموش کنندة کف LOWEX   NFPA 11

سیستم اطفاء حریق دستی مبتنی بر گاز CO2   NFPA 12

سیستم اطفاء حریق مبتنی بر آب (اسپرینکلر)   NFPA 13

شبکه آب آتش‌نشانی – هوزریلها   NFPA 14

سیستم اسپری و پاشش آب               NFPA 15

سیستم اطفاء حریق مبتنی بر آب و کف   NFPA 16

 

انواع پمپ ها                   NFPA 20

بازرسی،آزمایش و سرویس و نگهداری سیستمهای آبی   NFPA 25

مایعات قابل اشتعال                                        NFPA 30

کد مخصوص سیستمهای سوخت خودروها (LNG)   NFPA 57

کد بین المللی الکتریکی                  NFPA 70

سیستمهای اعلام حریق                NFPA 72

علائم ایمنی حریق                       NFPA 170

سایر استانداردهای مرتبط با مبحث مهندسی حریق

انستیتو استاندارد ملی آمریکا               ANSI

استاندارد انجمن نفت آمریکا                  API 

استاندارد انجمن مهندسین مکانیک آمریکا   ASHRAE

استاندارد انجمن مکانیک آمریکا   ASME

استاندارد انجمن تست مواد آمریکا  ASTM

انستیتو استاندارد کشور انگلستان   BSI

سازمان استاندارد آلمان   DIN

استاندارد کمیتة بین‌المللی الکترونیک   IEC

سازمان بین‌المللی استاندارد                  ISO

استاندارد ایمنی و آتش‌نشانی کشور آمریکا   NSF

4.5/5 (2 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification