انواع مواد خاموش کننده حریق

الف- مواد سرد کننده (آب، گاز CO2)

ب- مواد خفه کننده (کف، گاز CO2، پودر و خاک و ماسه)

ج- مواد رقیق کننده هوا (گاز ازت، دی اکسید کربن)

د- مواد محدود کنندة واکنشهای زنجیره‌ای (گاز هالون، HFC227 پودرهای مخصوص)

 

 کف آتش‌نشانی FOAM

کف آتش‌نشانی معمولاً به دو صورت تولید میگردند:

الف- کف شیمیائی

         از واکنـش دو مادة شیمیائی در آب، کف شیمیائی تولیـد میگردد نظیر ترکیب

         سولفـات آلمنیوم و محلول بی‌کربنات سدیم باضافـة یک مـادة تثبیت کننده،

         کف شیمیائی تولید میشود.

ب- کف مکانیکی

       داخل کـردن هـوا درون مخلوطی از کنسانتره کف و آب بـه صورت مکانیکی کف

       مکانیکی آتش‌نشانی تولید می‌گردد که معمولاً این عمل توسط کف سازها صورت میگیرد.

 

انواع و اقسام کف مکانیکی آتش‌نشانی

P) کف پروتئینی از جنس ترکیبات آلی و حیوانی برای استفاده در حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها با قدرت توسعة انبساط کم به صورت سه درصد و شش درصد.

FP) کف فلوئور و پروتئینی از جنس ترکیبات آلی و حیوانی حاوی مقداری فاورین برای استفاده جهت اطفاء حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها با قدرت توسعة انبساط کم و متوسط در دو وضعیت سه درصد و شش درصد.

FFFP) کف فلوئور و پروتئینی نازک جهت اطفاء حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها با قدرت انبساط متوسط

AFFF) کف مایعی شکل فلوئوروپروتئینی نازک جهت اطفاء حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها و حلالهای نفتی با قدرت انبساط کم، متوسط و زیاد.

 

مشخصات فنی و فیزیکی و شیمیائی کف مکانیکی

•پیروی از استانداردهای بین المللی نظیر       EN/568
•وزن مخصوص کنسانتره کف در 20 درجه سانتیگراد      1.15±0.02 kg/lit
•PH ترکیب در حرارت 20 درجه سانتیگراد      6.5 ~7.5
•ویسکوزیته کنسانتره کف در 20 درجه سانتیگراد   12±2 mm/s
•نقطه تخریب کنسانتره کف     15  °c - ≤
•مقدار ذرات نامحلول           مساوی یا کمتر از 0.1 درصد حجمی
•حلالیت فوم                سه درصد یا شش درصد
•مدت زمان تخلیه کنسانتره فوم (25% محلول )

P ) 2.5  تا 3  دقیقه

AFFF)10 تا 12دقیقه

FP ) 5  تا 7  دقیقه

4.5/5 (2 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification