سیستم اطفاء حریق دستی

در روش دستی اطفاء حریق پس از جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد نقشه محل تصرف، محاسبه بار حریق و تشخیص نوع حریق، بهترین ماده اطفاء کننده را برای هر محل انتخاب مینمایند.

حریقهای دسته A                        خاموش کننده آب

حریقهای دسته F, C, B, A         خاموش کننده پودر و گاز

حریقهای دسته F, E, C, B          خاموش کننده گاز CO2، هالن و جایگزین آن

حریقهای دسته C, B                    خاموش کننده کف

     اطفاء حریق دستی بر مبنای آب

استفـاده از خاموش کننده‌هـای دستی آب (سیلندرها):

با توجه به نحوة عملکرد فقط برای حریقهای محدود کارآیی دارند.

استفاده از شبکة ثابت اطفاء حریق بر مبنای آب که شامل:

مخزن ذخیره آب

ایستگاه پمپاژ آب

 شبکه لوله‌کشی

 جعبه‌های آتش‌نشانی- هوزریل

     اطفاء حریق دستی بر مبنای پودر

از آنجائیکه استفاده از خاموش کننده‌های دستی حاوی پودر براساس نوع خفه کردن سطح حریق می‌باشـد لذا تعیـیـن وزن پودر براسـاس سطح حریق مهم بوده و براسـاس موارد ذیـل محاسبه می‌گردد:

 1. تعیین مساحت سطح کارگاه یا ناحیه احتمالی بروز حریق.
 2. تعیین دانستیه حریق بمنظور مشخص کردن بار حریق.
 3. مشخص کردن مکان یا محل تصرف از نقطه نظر میزان خطر.
 4. تخمین کارشناسی سطح حریق، سرعت رشد.
 5. مشخص کـردن پودر مصـرفی و تعیـیـن فاکتور خامـوش کنندگـی K=2-10kg (براسـاس مرغوبیت، میـزان خطر، بار حریق، سرعت رشد).
 6. محاسبه وزن کلی پودر مصرفی مورد نیاز یعنی حاصلضـرب سطح حریق K × S در فاکتور خاموش کنندگی.
 7. تعیین تعداد و نوع دستگاههای خاموش کننده. مهم: «حداکثر فاصلة دسترسی فرد به خاموش کننده نباید از 30 متر بیشتر باشد».
 8. تهیه نقشه لی‌آوت و جانمائی خاموش کننده‌های دستی.

اطفاء حریق دستی بر مبنای گاز CO2

خاموش کردن دستی بر مبنای گاز CO2 و یا حتی گاز هالن به روش خفه کردن می‌باشد لذا حجم احتمـالی حریق در این راستا مهم است و تعیین میزان گاز CO2 براسـاس موارد ذیل صورت میگیرد:

 1. تعیین سطح و حجم کارگاه یا ناحیه حریق.
 2. تعیین دانستیه مواد سوختنی بمنظور محاسبه بار حریق.
 3. مشخص کردن مکان یا محل تصرف از نقطه نظر میزان خطر.
 4. تخمین حداکثر حجم احتمالی حریق با در نظر گرفتن بار حریق، سرعت رشد.
 5. تعیین فاکتور خاموش کنندگی حریق با توجه به ویژگیهای آن بین 0.68-1.5 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب.
 6. محاسبه وزن کلی خاموش کننده مورد نیاز: حاصلضرب حجـم احتمالی حریـق در فاکتور خاموش کنندگی.
 7. تعیین تعداد و نوع دستگاه خاموش کنندة گـاز CO2 «حداکثر فاصله دسترسی فـرد بـه خاموش کننده نباید از 30 متر بیشتر باشد».

اطفاء حریق دستی بر مبنای کف

  روش مبارزه حریق با استفاده از خاموش کننده‌های حاوی کف، روش خفه کردن سطحی حریق است که در این رابطه نحوة محاسبه و تعیین میزان کف مورد نیاز به شرح ذیل میباشد:

1- تعیین سطح مورد نظر برای حریق احتمالی

2- محاسبة حجم محلول کف از رابطه: V=A/X*K*100

V) میزان محلول کف مورد نیاز بر حسب لیتر

A)سطح احتمالی حریق بر مبنای متر مربع

X) نسبت توسعه کف(LOW E*P>20,High E*P>200)

   K) ضریب ثابت تأثیر کف که بین 1 تا 1.5 است.

 

3.7/5 (3 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در جهان
ارسال نظر
verification