شکل و ترکیب شبکه لوله کشی اسپرینکلرها

بطور کلی لوله کشی شبکه اسپرینکلر به 3 روش قابل اجراست که انتخاب هریک از آنها با درنظر گرفتن وضعیت ساختمان، شرایط منابع آب، محل ورود آن به ساختمان و ... صورت می گیرد.

3 روش مذکور عبارتند از :

الف – روش صلیبی یا درختی Tree      

ب – روش حلقه ای  Looped            

ج – روش شبکه ای Gridded  

شکل و ترکیب شبکه لوله کشی اسپرینکلرها:

جهت درک بهتر از روش های فوق به تعریف اجزاء شبکه لوله کشی اسپرینکلر می پردازیم:

الف – Riser

لوله قائم که آب را بصورت عمودی جابجا می کند.

ب – Branch Line

شاخه لوله که اسپرینکلرها بر روی آن نصب می شوند.

ج – Cross Main  

لوله اصلی که به شاخه ها متصل شده و آب را از طریق رایزر به شاخه ها و سپس به اسپرینکلرها می رساند.

د – Feed Main  

لوله ای است که بعنوان تغذیه کننده اصلی رایزر محسوب می شود.

سیستم های صلیبی یا درختی اسپرینکلر

در این سیستم شاخه ها فقط به لوله Cross متصل شده و ارتباطی با یکدیگر ندارند و تنها یک مسیر برای آبرسانی به اسپرینکلرها وجود دارد. این سیستم به چهار طریق قابل اجراست:

1- تغذیه مرکز – مرکز                                                                        3- تغذیه کنار – مرکز

2- تغذیه مرکز – انتها                                                                         4- تغذیه کنار – انتها

سیستم های حلقه ای شبکه های اسپرینکلر

در این سیستم دو مسیر برای آبرسانی اسپرینکلرها وجود دارد.در این روش انتهای لوله های Cross به یکدیگر بوده و شاخه ها به آنها متصل می باشند. در این سیستم شاخه ها به یکدیگر ارتباطی ندارند.

 

سیستم حلقه ای

 

سیستم های شبکه ای اسپرینکلر 

در این سیستم به دلیل وجود چندین مسیر برای آبرسانی به اسپرینکلرها و به تبع آن تقسیم جریان در هر مسیر و کاهش افت فشار ناشی از اصطکاک بالاترین بازدهی را دارند. Cross از طریق شاخه ها به یکدیگر متصل می باشند.

تعیین سایز لوله ها

سایز لوله ها در سیستم های اسپرینکلر با استفاده از 2 روش زیر تعیین می شود:

الف – روش وضعیت موجود با استفاده از جداول از پیش تعیین شده  Pipe Schedule   

ب – روش محاسبات هیدرولیکی Hydraulic Calculation 

استفاده از روش جداول از پیش تعیین شده

Pipe Schedule

در این روش قطر هر قسمت از لوله بر اساس تعداد اسپرینکلرهای نصب شده مطابق جدول زیر تعیین می گردد.

جدول شماره یک – تعیین سایز لوله بر اساس تعداد اسپرینکلرها برای محیط کم خطر

 

تعیین سایز لوله

 

مهم : باید توجه داشت که استفاده از روش Pipe Schedule  فقط در شرایط زیر امکان پذیر است:

1- حداکثر مساحت تحت پوشش برای محاسبه با استفاده از روش فوق 5000 فوت مربع است، البته در صورت تامین فشار 50 PSI  در دورترین اسپرینکلر، امکان نصب در مساحتهای بیشتر وجود دارد.

2- ایجاد تغییر با اضافه کردن به سیستم موجود در محیط های پرخطر

3- فقط از اسپرینکلرهایی که K=5.6  فاکتور باشد.

4- استفاده از لوله های فلزی.

5- محیط های کم خطر و یا با خطر متوسط.

6- نصب حداکثر 8 اسپرینکلر در هر شاخه (در شرایط خاص تا 10 اسپرینکلر در هر شاخه مجاز است).

7- غیر قابل استفاده در فضای باز و فقط جهت استفاده در فضای بسته.

استفاده از روش محاسبات هیدرولیکی جهت تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر

در این روش با توجه به روابط و فرمولهای مکانیک سیالات، قطر لوله بر اساس تامین مقادیر فشار و دبی تعیین می شود. در صورت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، محاسبات هیدرولیکی با سرعت و دقت بالایی انجام می شود.

3.0/5 (4 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification