طراحی سیستم های اطفا حریق اسپرینکلر بر اساس استاندارد NFPA 13 (سطح مقدماتی)

 •   ۱۳۹۵-۰۶-۰۴ - ۱۳۹۵-۰۶-۰۴
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   ساختمان هوشمند- یوسف آباد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفاءحریق اسپرینکلر بر اساس استاندارد NFPA 13 (سطح پیشرفته)

 •   ۱۳۹۵-۱۰-۳۰ - ۱۳۹۵-۱۰-۳۰
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   ساختمان هوشمند- یوسف آباد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی کانال کشی فشار مثبت، تهویه، تخلیه و کنترل دود پارکینگ ها طبق استانداردهای سازمان آتش نشانی

 •   ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ - ۱۳۹۵-۰۷-۲۹
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم اطفاء حریق آب و فوم

 •   ۱۲ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفا حریق گازی(FM200, CO2, IG55)

 •   ۱۳۹۵-۱۰-۰۲ - ۱۳۹۵-۱۰-۰۲
 •  پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰
 •   ۵ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آشنایی با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

 •   ۱۳۹۵-۰۸-۲۰ - ۱۳۹۵-۰۸-۲۰
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۴:۰۰
 •   ۵ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفاءحریق اسپری نازل+pipenet

 •   ۱۳۹۴-۰۷-۱۶ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۶
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 •   ۶ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفاءحریق شبکه آب آتش نشانی+PIPENET

 •   ۱۳۹۴-۰۸-۱۴ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۴
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 •   ۶ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره