دوره HSE-MS سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 •   ۱۳۹۴-۰۴-۱۱ - ۱۳۹۴-۰۴-۱۱
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهارن
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره مدیریت ایمنی عمومی

 •   ۱۳۹۵-۰۷-۰۱ - ۱۳۹۵-۰۷-۰۱
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهارن
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره مدیریت HSE ساختمانی

 •   ۱۳۹۵-۰۱-۱۲ - ۱۳۹۵-۰۱-۱۲
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره HSE افسر (ویژه مدیران)

 •   ۱۳۹۵-۰۳-۲۰ - ۱۳۹۵-۰۳-۲۰
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک

 •   ۱۳۹۵-۰۴-۱۰ - ۱۳۹۵-۰۴-۱۰
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره