سیستم اتوماتیک اطفاءحریق مخازن نفتی روباز با استفاده از فوم پاششی [۱۳۹۷-۰۱-۲۹] [مطالب]
روش اطفا حریق مخازن نفتی [۱۳۹۷-۰۱-۲۷] [مطالب]
اطفاء مخازن سوخت مایع [۱۳۹۷-۰۱-۲۲] [مطالب]